A comprehensive listing of building and house construction companies in Thailand.

NEWS

    

ยิปซัมตราช้าง ร่วมจัดทำคู่มือปฏิบัติวิชาชีพ การออกแบบคุณภาพเสียงในอาคาร ปี 2561

“ยิปซัมตราช้าง” ร่วมจัดทำคู่มือปฏิบัติวิชาชีพ การออกแบบคุณภาพเสียงในอาคาร ปี 2561 พร้อมถ่ายทอดความรู้ ในงาน “Building Materials Lecture Series รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง” ให้กับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

98b42e9d733322ece20a0ed45c9f0c34.jpg

ภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยมีแนวโนมเติบโตขึ้น วงการวัสดุก่อสร้างไทยก็เช่นเดียวกัน ทำให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับนักลงทุน ผู้ประกอบการ สถาปนิก และผู้ซึ่งอยู่ในแวดวงมากขึ้น จะเห็นได้จากชิ้นงานต่างๆ ถูกออกแบบและผลิตให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในด้านการเลือกใช้วัสดุและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงระยะเวลา และคุณภาพ

อย่างไรก็ตามเรามักได้รับเสียงสะท้อนจากผู้บริโภค เกี่ยวกับการจัดการและป้องกันปัญหาด้านเสียงรบกวน ซึ่งผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวถูกนำมาพูดคุยกันในวงกว้างและเป็นที่ถกเถียงกันของผู้เชี่ยวชาญถึงความพยายามที่จะกำหนดมาตรฐานเรื่องการควบคุมคุณภาพเสียงในวงการก่อสร้างของประเทศไทย ประกอบกับความเป็นเมืองที่หนาแน่นขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆพื้นที่ทำให้ผลกระทบจากปัญหาคุณภาพเสียงมีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อาทิเช่น ปัญหาการร้องเรียนเรื่องเสียงรบกวนจาก ห้องชุดข้างเคียงในคอนโดมิเนียม ปัญหาอาคารเรียนที่เสียงสะท้อนรบกวนเรียนการสอนหนังสือ หรือปัญหาเสียงรบกวนจากการจราจร เป็นต้น

สมาคมสถาปนิกสยามฯ จึงได้ริเริ่มและจัดทำโครงการเพื่อกำหนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพเสียงในวงการก่อสร้างของประเทศไทย และ “ยิปซัมตราช้าง” ได้มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวพร้อมกับร่วมจัดทำ “คู่มือปฏิบัติวิชาชีพ การออกแบบคุณภาพเสียงในอาคารปี 2561” ทั้งยังได้โอกาสเป็นหนึ่งในวิทยากรถ่ายทอดและเผยแพร่ทักษะและความรู้ในงานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพเสียงในวงการก่อสร้าง ในงาน “Building Materials Lecture Series รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง” ซึ่งจัดโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

นายยุทธศักดิ์ นฤชัยปราโมทย์ (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตยกรรม บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด กล่าวว่า “ที่ผ่านมา “ยิปซัมตราช้าง” มีส่วนในการสร้าง และแนะนำความรู้ด้านการออกแบบคุณภาพเสียงในอาคาร ให้กับสถาปนิก มัณฑนากร รวมทั้งผู้ประกอบการทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จากสภาพที่อยู่อาศัยในปัจจุบันมีความเป็นเมืองที่หนาแน่นขึ้น ทำให้ผลกระทบจากปัญหาคุณภาพเสียงมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะช่วยแก้ไขและลดการเกิดปัญหาดังกล่าวได้ในวงกว้าง จึงได้เข้าหารือและร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยามฯ พูดคุยถึงแนวทางที่จะจัดทำและเผยแพร่ความรู้และมาตรฐานด้านนี้ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยโดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานฯ ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องและมากด้วยประสบการณ์ ซึ่งหนึ่งในคณะทำงานฯ มียิปซัมตราช้าง เข้าร่วมในการจัดทำ “ คู่มือปฏิบัติวิชาชีพ การออกแบบคุณภาพเสียงในอาคาร ปี 2561 ” ที่มีเนื้อหากระชับ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถใช้เป็นคู่มือในการออกแบบ หรือเพิ่มเติมความรู้ สำหรับสถาปนิก มัณฑนากร หรือผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ ในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี ”

“ในครั้งนี้ “ยิปซัมตราช้าง” นอกจากได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำคู่มือดังกล่าว ยังเป็นหนึ่งในวิทยากรบรรยายในงานเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่และสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเป็นมาตรฐานปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดทำคู่มือฯ นั้นทางบริษัทฯ ให้ข้อมูลโดยคำนึงถึงความถูกต้องในด้านวิชาการเป็นหลักผสมผสานกับที่ข้อคิดจากประสบการณ์และการใช้งานจริงในวงการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฯนี้ จะเกิดประโยชน์กับวงการก่อสร้างของประเทศไทยอย่างกว้างขวางต่อไป และหากในอนาคต บริษัทฯ สามารถที่จะช่วยให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมในด้านอื่นๆ “ยิปซัมตราช้าง” ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะริเริ่ม หรือสานต่จนสำเร็จลุล่วง ดังเช่นนี้ต่อไป ” นายยุทธศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติม

****************************************************************************************

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.buildernews.in.th

www.buildernews.in.th/news-cate/23535