A comprehensive listing of building and house construction companies in Thailand.

NEWS

    

รับเหมา-ที่ปรึกษาไทยโกยงานอื้อ หลังเนด้ากางแผนลงทุนกลุ่ม GMS

กลุ่มรับเหมาและบริษัทที่ปรึกษาไทยยังเนื้อหอมหันคว้างานกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มนํ้าโขง (GMS) ที่สพพ.หรือเนด้าสนับสนุนงบประมาณรวมกว่า 1.2 หมื่นล้าน เผย 5 โครงการเริ่มเห็นภาพชัดเจนแล้ว กลุ่ม ช.ทวีก่อสร้าง, ฟินเทคนิค, บัญชากิจ, เสริมสงวน แบ่งเค้กรับงาน ส่วนกลุ่มทีมฯ และเอเชี่ยนเอ็นจิเนียริ่งโกยงานที่ปรึกษา

c821b0eb2dc63ed946643e077a4774b7.jpg

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)หรือสพพ. (เนด้า)เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างการจัดทำแผนโครงการเชิงรุกกับ 3 ประเทศเพื่อนบ้าน(กัมพูชา-สปป.ลาว-เมียนมา)เพื่อคัดเลือกโครงการที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านโดยเปิดให้ภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณาการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจคัดลือกโครงการต่างๆ

ปัจจุบันสพพ.ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่กลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มนํ้าโขงในการผลักดันโครงการต่างๆ ดังนี้คือ 1. โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว วงเงิน 1,977 ล้านบาท 2. โครงการรถไฟสายท่านาแล้ง- เวียงจันทน์ ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2 วงเงิน 1,650 ล้านบาท 3. โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านนํ้าสังข์ สปป.ลาว วงเงิน 1,826 ล้านบาท 4. โครงการสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5(บึงกาฬ-บอลิคำไซ) สปป.ลาว วงเงิน 1,380 ล้านบาท 6. โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา วงเงิน 928 ล้านบาท

สำหรับกรณีให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการนั้น ประกอบไปด้วย 1. โครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12) ช่วงเมืองท่าแขก- จุดผ่านแดนนาเพ้า สปป.ลาว คิดเป็นวงเงิน 18 ล้านบาท 2. โครงการปรับปรุงถนน 2 เลนเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย สู่ชายแดนไทย-เมียนมา วงเงิน 4,500 ล้านบาท 3. โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 ช่วงเสียมราฐ-อันลองเวง-จวม/สะงำ ราชอาณาจักรกัมพูชา วงเงิน 13.8 ล้านบาท

“ปีนี้สพพ.ครบรอบ 14 ปียังมีแผนขับเคลื่อนโครงการออกไปพัฒนากลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องพร้อมกับดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของเนด้าให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลโดยปีนี้มีแผนระดมทุนด้วยการออกพันธบัตรจำนวน 1,000 ล้านบาทเพื่อนำไปดำเนินการตามแผนเชิงรุกใน 3 ประเทศ คือ สปป.ลาว เมียนมา และกัมพูชาเพื่อให้เห็นภาพชัดในแผนระยะ 5 ปี หรือ 10 ปีนี้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่างไรบ้าง”

ด้านแหล่งข่าวระดับสูงจากสพพ.รายหนึ่งกล่าวว่า โครงการของเนด้าที่สนับสนุนด้านการเงินให้นั้นมีบริษัทรับเหมาของไทยและบริษัทที่ปรึกษาไทยได้รับงาน (บางส่วนรอการตรวจสอบจากสปป.ลาว) ดังนี้คือ 1. โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว วงเงิน 1,977 ล้านบาท โดยบริษัท ช. ทวี ก่อสร้างฯ และบริษัท บัญชากิจ ก่อสร้าง จำกัด รับงานโยธา ส่วนบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด รับงานที่ปรึกษา

2. โครงการรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2 วงเงิน 1,650 ล้านบาท งานโยธาคาดว่าจะเป็นบริษัทเสริมสงวน จำกัด ส่วนที่ปรึกษาได้แก่ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 3. โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านนํ้าสังข์ สปป.ลาว วงเงิน 1,826 ล้านบาท (รอยืนยันจากสปป.ลาว) 4. โครงการสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) สปป.ลาว วงเงิน 1,380 ล้านบาท (รอยืนยันจากสปป.ลาว) 5. โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและ ถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา วงเงิน 928 ล้านบาท บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด รับงานโยธา และบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง แอนด์แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา

“ส่วนหนึ่งยังรอการตรวจสอบจากสปป.ลาวเนื่องพบว่ามีบางบริษัทเกิดความผิดพลาดทางด้านระบบทะเบียนผู้รับเหมาช่วงระหว่างรอการยื่นประมูลและมีการร้องเรียนเกิดขึ้น”

****************************************************************************************

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.thansettakij.com

www.thansettakij.com/content/401587