A comprehensive listing of building and house construction companies in Thailand.

NEWS

    

“ขนส่ง” เร่งสร้าง “ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของ” เสร็จปีนี้ รับถนน R3A

“ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของ"

“ขนส่ง” เร่งสร้าง “ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของ” เสร็จปีนี้ รับถนน R3A ปีหน้าเปิด PPP บริหารโครงการ

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2563 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เป็นประธานในงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน ต่อร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย

นายจิรุตม์เปิดเผยว่า โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย เป็นหนึ่งในโครงการตามแผนการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal) ของกรม ซึ่งทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ บนเส้นทาง R3A เชื่อมต่อการขนส่งระหว่างไทย – สปป.ลาว – สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย)

รวมถึงรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Modal Shift) ระหว่างทางถนนกับทางราง ผ่านแนวรถไฟทางคู่สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของในอนาคตอีกด้วย ซึ่งจะทำให้ อ.เชียงของ หนึ่งในศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกส์ หรือ Logistic Hub ที่มีความสำคัญ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสนับสนุนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล

ในส่วนของการบริหารจัดการโครงการ กรมได้เปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Net Cost ภาครัฐเป็นผู้ลงทุนค่าเวนคืนที่ดิน และค่าก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด ส่วนเอกชนเป็นผู้ลงทุนค่าเครื่องมืออุปกรณ์ยกขน และงานระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และรับผิดชอบในส่วนของการบริหารจัดการและบำรุงรักษา (O&M) ตลอดระยะเวลาร่วมลงทุน 15 ปี

ปัจจุบันคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (บอร์ด PPP) ได้ให้ความเห็นชอบรูปแบบการร่วมลงทุนในโครงการตาม พ.ร.บ.ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 2556 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนดำเนินการคัดเลือกเอกชนตาม พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 2562

การสัมมนาในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กรมการขนส่งทางบกเล็งเห็นถึงศักยภาพ เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้ประกอบการจัดทำร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน ของโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตาม พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 2562 เพื่อให้การดำเนินการมีความครบถ้วนในทุกมิติ และสอดคล้องกับความสนใจของภาคเอกชนและผู้สนใจร่วมลงทุนอย่างแท้จริง

“ปัจจุบันกรมอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ระยะที่ 1 มีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 90 และจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 ในส่วนของกระบวนการ PPP คาดการณ์ว่าจะสามารถออกประกาศเชิญชวนเอกชนที่สนใจเข้าร่วมลงทุนได้ในช่วงกลางปี 2564 และลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนได้ในช่วงต้นปี 2565 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ”

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net/property/news-497798